بهاری که بارونش بیشتر از زمستان و پاییز باشد؟!

دل تنگِ نگاهِ خیره ات است!آسمان را میگویم!میدانی چقدر میگذر از آخرین باری که برای بارانش ذوق کردی؟

که زنگ زدی.که نبودم خانه.

یا  آنبار که با رعد و برقهایش میشد تمامِ لبخندهایی را که آن سال ازمان گرفتند را بلند تر"جیغ زنان!" تحویل آسمان دهیم که به گوششان برسد!

که گوشِشان کر شود!


یادمه پارسال این روزها نوشته بودم که کاش باشیم و باشند افرادی که سالهای دیگه اینموقع رو برات به بهترین ها اضافه کنند.

که با وجودِ این حالِ نه چندان جالبِ چرا نباید روزِ تولدِ دوست ترین پیشش باشم،میگم این بهار که عجیب دلتنگته،این ما که عجیب دلتنگتیم...همه میدونیم بهترین ها پیشِ روته.

که فکرنکن این تولد جزوِ بلک لیست یا هرچیزِ دیگه میره.

که چرا نیستند اون عزیزترینهایی که بغلت کنند روزِ تولدت...که چرا نیستند اون خل ترینهایی که با برفِ شادی بریزن سرت و تو منگی و هنگی بهت اعلام شه مامانت میدونن:))

...که به این چیزها فکرکنی بجای برفِ شادی چند روز دیگه با فحش و ... از اینجانب برخوردار میشی!

برو تو همون فازِ خفنی که بهت گفتم.یه فیلمِ اصغرفرهادی طور بساز از این روز و پایانش رو هم بازه باز بذار :)) باشد که بعد تر جوری برات پایانشو پر کنیم نفهمی همون فیلم نامه است!

هیچکدوم نمیدونستیم 18 سالگیِ عجیب غریب طورمون قراره چطور بگذره!ولی بدون که 19 سالگی قشنگِ گرام رو باید با کلی قشنگی شروع کنی!

باکلی حالِ خوب...


:)

پیشاپیش اینجا برات آسمون تولد گرفته.گفتم خبرت کنم بدونی همه با کلی آرزوی خوب،برات منتظرِ رقم خوردنِ قشنگ ترین هان :)


پ.ن:بذار یکم فخر هم بفروشم که روزِ تولدِ اینجانب برف اومد ها:دی!حالا چون زمستون و پاییزِ عجیب غریبی بود بارونِ امروز رو انقدر برات تحویل گرفتم :د و گرنه میدونی که با بارون باید قهر کرد وقتی مدتِ زیادی نمیاد:دی حتی اگه معشوقه ی بهترین رفیقت باشه :د :)

منبع : .112 منبع : .112 منبع : .112
برچسب ها : برات ,عجیب ,روزِ ,برفِ شادی ,روزِ تولدِ